User Login

Vyhlásenie prijímacích skúšok do ZUŠ

Základná umelecká škola, Čsl. Armády 1207,  908 45  Gbely

___________________________________________________________________________

 ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

 

Štúdium je rozdelené:

·         prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)

·         prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)

·         základné štúdium na I. stupni trvá 6-8 rokov a delí sa na primárny stupeň (2-4roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)

·         základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky

·         štúdium pre dospelých trvá 4 roky

 

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú

A.    v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore do:

1.      prípravného štúdia

2.      základného štúdia

 

B.     v hudobnom odbore do týchto zameraní:

1.      Hra na hudobnom nástroji

·         Hra na klavíri

·         Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne, tube, tenore

·         Hra na gitare

·         Hra na bicie

2.      Spev, zborový spev

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

Hudobný odbor:

1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)

2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)

3. spev ľudovej piesne

4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor:

1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania

2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

Tanečný odbor:

1. hudobné a pohybové schopnosti

2. telesnú spôsobilosť

3. rytmické cítenie

 

 

V Gbeloch  dňa 12. Mája 2014

 

riaditeľka školy (meno a podpis): Rafaelisová Magdaléna