User Login

Hodnotenie prospechu v 2.polroku 2019-2020

 

 

Hodnotenie prospechu v 2.polroku 2019-2020

 

Dokument vychádza z Usmernenia na hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020.

 

 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie

 

Zásady hodnotenia

1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

 

2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

 

3. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa zohľadní aj sebahodnotenie žiaka.

 

 

Získavanie podkladov na hodnotenie

 

1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

 

2. Počas prerušeného vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok.vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

 

3. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy.

 

Ukončenie stupňa vzdelania

 

1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka prvej časti primárneho vzdelania a druhej časti nižšieho sekundárneho vzdelania získajú po úspešnom absolvovaní absolventskej skúšky absolventské vysvedčenie. Termín skúšok bude zverejnený do dvoch týždňov po nástupe do školy. 

 

Postup do vyššieho ročníka

 

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom

prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

 

 

            Forma hodnotenia

 

Prospech žiaka sa pri koncoročnom hodnotení realizuje klasifikáciou známkou alebo slovným hodnotením. Niektoré predmety nebudú klasifikované a pri koncoročnom hodnotení budú mať „absolvoval“.

 

Hudobný odbor: 

 

- hlavný predmet /nástroj/  - klasifikácia známkou

- hudobná náuka                 - klasifikácia známkou
- obligátny nástroj               - klasifikácia známkou
- štvorručná hra, komorná hra, hra v súbore, hra z listu – slovné hodnotenie „absolvoval“ 

 

Tanečný odbor:

 

- tanečná príprava, tanečná prax, kreatívny tanec, klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec   - klasifikácia známkou

 

Predmet TS ENDY  - slovné hodnotenie „absolvoval“ 

 

Výtvarný odbor:

 

- kresba, maľba  - klasifikácia známkou
- dekoratívne činnosti, interpretácia a komunikácia umeleckého diela – slovné hodnotenie „absolvoval“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literárno – dramatický odbor:

 

Dramatická príprava a prednes – klasifikácia známkou

 

       Dokument prerokovaný pedagogickou radou „per rollam“ prostredníctvom aplikácie   iZUŠ   v dňoch 15.4.2020- 16.4.2020.

 

 

 

V Gbeloch dňa 20.04.2020

 

 

 

Bc. Rafaelisová Magdaléna DiS.art.
riaditeľka školy