- Umenie prináša radosť

Zamýšľali ste sa niekedy nad významom umenia ? Umenie nielenže rozvíja
kreativitu a kultivuje osobnosť samotného tvorcu, ale aj celej komunity
ľudí, ktorí umenie vnímajú. Prináša ľuďom radosť, príležitosť zamyslieť
sa , možno príležitosť  premeniť problémy na výzvy....Umenie je totiž
spôsob neverbálnej komunikácie medzi ľuďmi .
S takýmto cieľom bola koncipovaná výstava výtvarných prác žiakov
výtvarného odboru Základnej umeleckej školy, ktorá bola inštalovaná v
bývalom miestnom kine. Obyvateľom mesta  sme chceli spríjemniť chvíle
čakania na výsledky testov. Ďakujeme za spoluprácu Jessice Kobilyovej a
Lukášovi Jureňovi, ktorí nám s týmto projektom pomáhali. Tiež ďakujeme
nášmu mestu za poskytnutie priestoru k jeho realizácii.
    Ak sa nám to spoločne podarilo - prepojiť umenie so životom a
preniesť do vašej duše kúsok radosti a krásy , tak sme zo srdca veľmi
radi :) . Spoločne to dáme  :) .

Mária Pálenyiková a Andrea Papánková

ONLINE KONCERTY

ONLINCE KONCERTY tanečného a hudobného odboru si môžete pozrieť v nasedujúcich odkazoch. 

Príjemné pozeranie. 

 

Umenie je skvelou prípravou na život ako taký...

Dištančné vzdelávanie výtvarného odboru ponúka svojim žiakom rozmanité výtvarné témy, ktoré môžu  spracovať im blízkou výtvarnou technikou. Okrem  kresby a maľby je to  aj umelecká fotografia. Veľmi veľa možností  ponúkala k tomu  na jeseň  nádherná jesenná príroda, potom to bol čas adventu, kedy deti doma pomáhali s vianočnou výzdobou , s pečením a ozdobovaním medovníčkov a teraz je to zasa krásna zimná scenéria. 

   Žiaci mali možnosť zapojiť sa i počas dištančného vzdelávania do výtvarnej súťaže s názvom Modrý svet umenia ( Bardejov), kde sa výtvarné práce i prihlášky posielali tento raz  elektronicky. Témou zaslaných výtvarných prác bolo "Vianočné želanie" . Deti si väčšinou priali zachrániť  Vianoce pred koronou, priali si zdravie, nádej pre všetkých ľudí...V tejto výtvarnej súťaži získala 1.miesto Viktória Kovalovská a Cenu poroty získala Aneta Černá. I touto cestou im ešte raz gratulujeme a prajeme im veľa ďalších tvorivých nápadov. 

   Dištančné vzdelávanie je veľmi náročné hlavne na sebadisciplínu žiakov, na zorganizovanie voľného času. Na svojich výtvarných prácach systematicky pracujú hlavne absolventi výtvarného odboru, využívajú konzultácie s učiteľom.  Aktívny záujem majú rovnako žiaci , ktorí sa pripravujú na stredné umelecké školy .Niektorí žiaci už majú po talentových skúškach a čakajú na výsledky., iných ešte len talentové skúšky čakajú. 

     V tomto období u žiakov oceňujeme  najmä ich vynaliezavosť a originalitu. Tiež si vážime  spoluprácu rodičov.  Práve kreativita akéhokoľvek druhu umenia  prináša deťom dlhodobé uspokojenie, je tou pravou relaxáciou, ktorú deti v tejto dobe zvlášť potrebujú. Umenie učí detí  trpezlivosti, umožňuje im vyjadriť svoje emócie .Cez kresby,  výrobu rôznych vecí a používaním rôznych materiálov sa buduje ich  vlastná hodnota a sebavedomie. Umenie  je skvelou prípravou na život ako taký... 

Hodnotenie prospechu v 1.polroku 2020-2021

Vážení rodičia, žiaci, po prerokovaní a schválení pedagogickou radou „per rollam“ dňa 25.1. 2021 sme sa rozhodli, že klasifikácia za 1. polrok  prebehne v riadnom termíne. Klasifikácia je pre rodičov dostupná k nahliadnutiu na informačnom systéme našej školy – IZUŠ.

 

Forma hodnotenia.

Prospech žiaka sa pri polročnom hodnotení realizuje klasifikáciou známkou, alebo sú niektoré predmety hodnotené ako „absolvoval“.

 

Hudobný odbor:

Žiaci PŠ – absolvoval.

Hra na nástroji, hra z listu- známka

Hudobná náuka- známka

Obligátny nástroj- známka

Štvorručná hra, komorná hra, hra v súbore- absolvoval.

 

Výtvarný odbor:

Žiaci PŠ - absolvoval.

1/1r- 3/1.r : Kresba, maľba, dekoratívne činnosti, interpretácie a komunikácie výtvarného diela- známka.

                      Grafika- absolvoval.

4/1.r- 4/2.r.: Kresba, maľba, interpretácie a komunikácie výtvarného diela- známka.

                       Grafika, dekoratívna činnosť a modelovanie- absolvoval.

 

Tanečný odbor:

Žiaci PŠ- absolvoval

Tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, kreatívny tanec, džezový tanec- známka

Ľudový tanec- absolvoval.

 

Literárno-dramatický odbor:

Žiaci PŠ- absolvoval

Dramatická príprava, prednes- známka.

 

V Gbeloch dňa 28.1. 2021              Mgr. Magdaléna Rafaelisová DiS.art.- riaditeľka školy.

VIANOCE ZUŠ GBELY 2020

Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok.

 

ZUŠ Gbely 

Protiepidemické opatrenia a odporúčania

 

Vážení rodičia,

 

blíži sa začiatok školského roka, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pristupujeme k dodržiavaniu protiepidemických opatrení a odporúčaní. Na základe opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a tiež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zavádzame nasledovné opatrenia:

 

1.       Pred nástupom do ZUŠ je povinný rodič odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Tlačivo tu

 

2.       Po každom prerušení dochádzky žiaka do ZUŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenie karanténne opatrenia (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). Tlačivo tu

 

3.       Zákonným zástupcom je vstup do budovy ZUŠ zakázaný (v prípade potreby môžu zákonní zástupcovia využiť telefonický alebo mailový kontakt na triedneho učiteľa, prípadne riaditeľa školy).

 

4.       Do budovy školy vstupujú žiaci s ochranným rúškom, dezinfekcia rúk bude zabezpečená. Žiakom 1. stupňa ZŠ je odporúčané nosiť ochranné rúško, pre 2. stupeň ZŠ je nosenie ochranného rúška v budove školy povinné.

 

5.       O rozvrhoch žiakov budú zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom e-mailu do 04.09.2020. V prípade nedoručenia rozvrhu kontaktujte triedneho učiteľa.

Poplatky za štúdium v ZUŠ

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole je mesačne pre: 

- žiak pri individuálnej výučbe - 7 eur. 

- žiak pri individuálnej výučbe - druhá, tretia v poradí - 15 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) A - "prípravka" - 0 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) A - "prípravka" druhá, tretia v poradí - 3,50 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) B - "prípravka" - 3,50 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) B - "prípravka" druhá, tretia v poradí - 7,00 eur. 

- žiak pri skupinovej výučbe - 5 eur. 

- žiak pri skupinovej výučbe - druhá, tretia v poradí - 10 eur. 

- dospelých v idividuálnom vyučovaní - dospelá osoba, ktorá má vlastný príjem - 20 eur. 

- dospelých v skupinovom vyučovaní - dospelá osoba, ktorá má vlastný príjem - 15 eur. 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2015 

 

 

Darujte nám vaše 2% z dane

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so  žiadosťou o poukázanie 2%  vami zaplatenej dane za rok 2017.

Takto získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, ktoré navštevujú Základnú umeleckú školu. O ich použití rozhoduje Rada rodičov pri Rodičovskom združení  ZUŠ Gbely – Umenie deťom.

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane,   môžete odovzdať na sekretariáte ZUŠ, triednemu učiteľovi,  alebo priamo  na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2018. Tlačivo nájdete v sekcii "Tlačivá".

 

Za každý príspevok vopred ďakujeme.

 

                                                                      Rodičovské združenie pri ZUŠ Gbely Umenie deťom

MY Dance 2016

 Endáci sa tak ako každý rok zúčastnili tanečnej súťaže MY Dance 2016 na Myjave. Nesú si domov nasledovné umiestnenia :

1.miesto disko - Hello /deti 2 /
3.miesto disko - New generation /mládež/
2.miesto show dance - Mauglí /deti 1/

Všetkym tanečnikom, aj tym ktorí sa neumiestnili, dakujem za perfektne predvedene tanečne vykony :)

Choreografie pripravil : Lukáš Jureňa

O Pribinov Pohár Nitra

O Pribinov pohár Nitra

Dňa 15.5.2016 sa tanečná skupina ENDY ZUŠ Gbely zúčastnila na medzinárodnej tanečnej súťaži “ O Pribinov Pohár - Nitra  “ . Tanečníci bojovali celý deň statočne a domov si priniesli nasledovné výsledky:

3. Miesto - Wonderland ( male.choreo disko - Eliška Molčanová, Linda Nemcová )
2. Miesto - Hello ( disko choreo. - deti 2 )
2. Miesto - Prove it ( male.choreo disko - Katarína Kaššová , Terézia Kuklišová  )
1. Miesto - Action ( disko choreo. - juniori )
1. Miesto - New Generation ( disko choreo. - HVK )
4. Miesto - Zákony džungle ( open choreo. deti 2 )
1. Miesto - Stroskotanec ( open choreo. - HVK )

Choreografie pripravil : Lukáš Jureňa

Úspechy tanečnej skupiny ENDYTanečná skupina ENDY sa zúčastnila viacerých súťaží :

24.4. 2015 Tanečný festival Bojnice 2015
Choreografia Bathory si v kategórii vytancovala druhé miesto v disko tancoch si choreografia Euphoria vytancovala tak tiež druhé miesto a cenu za námet choreografie si zaslúžili tučniaci z Madagaskaru.

25.4. 2015 Top dancing Topolčany - súťaže sa zúčastnili najstarší tanečníci tanečnej skupiny ENDY s disco choreografiou Spectrum sa prebojovali  do finále súťaže, čo je veľkým úspechom. Nakoľko sa súťaže Top dancing zúčastňujú majstri Slovenska a Európy v disko tancoch.

2.5.2015 Považskobystrický pohár v diskotancoch - tejto súťaže sme sa zúčastnili s dvomi disko choreografiami Spectrum a Girls a obidve sa vo svojej vekovej kategóri umiestnili na druhom mieste.

9.5.2015 - Saltare orbis Malacky - Z tejto súťaže si tanečná skupina ENDY odniesla dve ceny poroty za choreografie Bathory a Nákupná mánia.

V dňoch 29 až 30. 5 čaká tanečníkov súťaž Senecká dúha, na korej dúfam, že budeme pokračovať v našich úspechoch.

Choreografie pripravil Lukáš Jureňa, ďakujem všetkým tanečníkom za úspešnu reprezentáciu školy :)

Úspešný klavíristi

 Klavírné oddelenie druhý školský polrok 2014/2015 reprezentovalo ZUŠ Gbely na dvoch významných súťažiach.
       Dňa 16.4.2015 sa konal 15. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava 2015 v sólovej hre na klavíri. Umeleckým garantom tejto súťaže je pedagóg a hudobný skladateľ MgA. Stanislav Hochel. Žiaci boli rozdeleni podľa veku do 5. kategórií (celkom 158 súťažiacich). ZUŠ Gbely reprezentovala v 3. kategórii  Alexandra Macánková (ped. Mgr.art. L. Uhrincová) spolu s 41 ďalšími účastníkmi z rôzných krajov Slovenska (ZUŠ Košice, Poprad, Topoľčany, Dolný Kubín, Prešov, Bratislava,Senica, Nitra..). Členmi odbornej poroty boli pedagógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škol (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina). Porota hodnotila a zaraďovala súťažiacich do 3 pásiem (zlaté, strieborné, bronzové). Po výbornom umeleckom prednese skladieb P.I. Čajkovského (Apríl, Ročné doby op. 37a) a D. Kardoša (Bagately op.18 č.19,13,8) si Alexandra Macánková právom „vybojovala“ strieborné pásmo.
      Budúcí rok sa tešíme a pripravujeme na ďalší 16. ročník súťaže Schneiderova Trnava v štvorručnej hre na klavíri.

       O pár týždnov neskôr 5.5.2015 nás privítala Senica svojou už 3. regionálnou klavírnou súťažnou prehliadkou pre žiakov základných umeleckých škôl. Súťaž bola koncipována opäť podľa veku do 5 kategórií (celkom 61 účastníkov). Svoje skladby si na súťaž už niekolko mesiacov vopred pripravovali naše žiačky Gréta Filípková - 1. kategória (ped. Mgr.art. L.Uhrincová), Stela Velická - 1. kategória (ped. L. Gálová), Alexandra Vrbová - 2. kategória (ped. Mgr.art. L.Uhrincová), Tamara Ambrová, Natália Bolebruchová, Alexandra Macánková - 3. kategória (ped. Mgr.art. L. Uhrincová). Počas celého dňa sme mali možnosť si vypočuť kvalitné výkony aj ostatných súťažiacich prevážne zo ZUŠ Senica, Skalica, Holíč, Kúty, Sereď a Stupava.
       Odborná porota v zložení pedagógov Konzervatória Bratislava, ZUŠ Nitra a ZUŠ Hodonín hodnotila umelecké výkony súťažiacich opäť do 3 pásiem.
            1. kategória bronzové pásmo - Gréta Filípková a StelaVelická
    1.    2. kategória bronzové pásmo -  Alexandra Vrbová
    2.    3.kategória bronzové pásmo - Tamara Ambrová, Natália Bolebruchová
    3.    3.kategória strieborné pásmo  - Alexandra Macánková

       Nadobudnuté skúsenosti zo všetkých súťaží sú pre žiakov a ích pedagógov veľkým prínosom pre ďaľšie umelecké výkony.

                                                                                                                 Mgr. art. Lenka Uhrincová

Vyhlásenie prijímacích skúšok do ZUŠ

Základná umelecká škola, Čsl. Armády 1207,  908 45  Gbely

___________________________________________________________________________

 ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Čítať ďalej...

Stránka 2 z 3