Hodnotenie prospechu v 1.polroku 2020-2021

Vážení rodičia, žiaci, po prerokovaní a schválení pedagogickou radou „per rollam“ dňa 25.1. 2021 sme sa rozhodli, že klasifikácia za 1. polrok  prebehne v riadnom termíne. Klasifikácia je pre rodičov dostupná k nahliadnutiu na informačnom systéme našej školy – IZUŠ.

 

Forma hodnotenia.

Prospech žiaka sa pri polročnom hodnotení realizuje klasifikáciou známkou, alebo sú niektoré predmety hodnotené ako „absolvoval“.

 

Hudobný odbor:

Žiaci PŠ – absolvoval.

Hra na nástroji, hra z listu- známka

Hudobná náuka- známka

Obligátny nástroj- známka

Štvorručná hra, komorná hra, hra v súbore- absolvoval.

 

Výtvarný odbor:

Žiaci PŠ - absolvoval.

1/1r- 3/1.r : Kresba, maľba, dekoratívne činnosti, interpretácie a komunikácie výtvarného diela- známka.

                      Grafika- absolvoval.

4/1.r- 4/2.r.: Kresba, maľba, interpretácie a komunikácie výtvarného diela- známka.

                       Grafika, dekoratívna činnosť a modelovanie- absolvoval.

 

Tanečný odbor:

Žiaci PŠ- absolvoval

Tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, kreatívny tanec, džezový tanec- známka

Ľudový tanec- absolvoval.

 

Literárno-dramatický odbor:

Žiaci PŠ- absolvoval

Dramatická príprava, prednes- známka.

 

V Gbeloch dňa 28.1. 2021              Mgr. Magdaléna Rafaelisová DiS.art.- riaditeľka školy.

VIANOCE ZUŠ GBELY 2020

Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok.

 

ZUŠ Gbely 

Protiepidemické opatrenia a odporúčania

 

Vážení rodičia,

 

blíži sa začiatok školského roka, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pristupujeme k dodržiavaniu protiepidemických opatrení a odporúčaní. Na základe opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a tiež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zavádzame nasledovné opatrenia:

 

1.       Pred nástupom do ZUŠ je povinný rodič odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Tlačivo tu

 

2.       Po každom prerušení dochádzky žiaka do ZUŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenie karanténne opatrenia (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). Tlačivo tu

 

3.       Zákonným zástupcom je vstup do budovy ZUŠ zakázaný (v prípade potreby môžu zákonní zástupcovia využiť telefonický alebo mailový kontakt na triedneho učiteľa, prípadne riaditeľa školy).

 

4.       Do budovy školy vstupujú žiaci s ochranným rúškom, dezinfekcia rúk bude zabezpečená. Žiakom 1. stupňa ZŠ je odporúčané nosiť ochranné rúško, pre 2. stupeň ZŠ je nosenie ochranného rúška v budove školy povinné.

 

5.       O rozvrhoch žiakov budú zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom e-mailu do 04.09.2020. V prípade nedoručenia rozvrhu kontaktujte triedneho učiteľa.

Poplatky za štúdium v ZUŠ

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole je mesačne pre: 

- žiak pri individuálnej výučbe - 7 eur. 

- žiak pri individuálnej výučbe - druhá, tretia v poradí - 15 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) A - "prípravka" - 0 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) A - "prípravka" druhá, tretia v poradí - 3,50 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) B - "prípravka" - 3,50 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) B - "prípravka" druhá, tretia v poradí - 7,00 eur. 

- žiak pri skupinovej výučbe - 5 eur. 

- žiak pri skupinovej výučbe - druhá, tretia v poradí - 10 eur. 

- dospelých v idividuálnom vyučovaní - dospelá osoba, ktorá má vlastný príjem - 20 eur. 

- dospelých v skupinovom vyučovaní - dospelá osoba, ktorá má vlastný príjem - 15 eur. 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2015 

 

 

Darujte nám vaše 2% z dane

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so  žiadosťou o poukázanie 2%  vami zaplatenej dane za rok 2017.

Takto získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, ktoré navštevujú Základnú umeleckú školu. O ich použití rozhoduje Rada rodičov pri Rodičovskom združení  ZUŠ Gbely – Umenie deťom.

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane,   môžete odovzdať na sekretariáte ZUŠ, triednemu učiteľovi,  alebo priamo  na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2018. Tlačivo nájdete v sekcii "Tlačivá".

 

Za každý príspevok vopred ďakujeme.

 

                                                                      Rodičovské združenie pri ZUŠ Gbely Umenie deťom

MY Dance 2016

 Endáci sa tak ako každý rok zúčastnili tanečnej súťaže MY Dance 2016 na Myjave. Nesú si domov nasledovné umiestnenia :

1.miesto disko - Hello /deti 2 /
3.miesto disko - New generation /mládež/
2.miesto show dance - Mauglí /deti 1/

Všetkym tanečnikom, aj tym ktorí sa neumiestnili, dakujem za perfektne predvedene tanečne vykony :)

Choreografie pripravil : Lukáš Jureňa

O Pribinov Pohár Nitra

O Pribinov pohár Nitra

Dňa 15.5.2016 sa tanečná skupina ENDY ZUŠ Gbely zúčastnila na medzinárodnej tanečnej súťaži “ O Pribinov Pohár - Nitra  “ . Tanečníci bojovali celý deň statočne a domov si priniesli nasledovné výsledky:

3. Miesto - Wonderland ( male.choreo disko - Eliška Molčanová, Linda Nemcová )
2. Miesto - Hello ( disko choreo. - deti 2 )
2. Miesto - Prove it ( male.choreo disko - Katarína Kaššová , Terézia Kuklišová  )
1. Miesto - Action ( disko choreo. - juniori )
1. Miesto - New Generation ( disko choreo. - HVK )
4. Miesto - Zákony džungle ( open choreo. deti 2 )
1. Miesto - Stroskotanec ( open choreo. - HVK )

Choreografie pripravil : Lukáš Jureňa

Úspechy tanečnej skupiny ENDYTanečná skupina ENDY sa zúčastnila viacerých súťaží :

24.4. 2015 Tanečný festival Bojnice 2015
Choreografia Bathory si v kategórii vytancovala druhé miesto v disko tancoch si choreografia Euphoria vytancovala tak tiež druhé miesto a cenu za námet choreografie si zaslúžili tučniaci z Madagaskaru.

25.4. 2015 Top dancing Topolčany - súťaže sa zúčastnili najstarší tanečníci tanečnej skupiny ENDY s disco choreografiou Spectrum sa prebojovali  do finále súťaže, čo je veľkým úspechom. Nakoľko sa súťaže Top dancing zúčastňujú majstri Slovenska a Európy v disko tancoch.

2.5.2015 Považskobystrický pohár v diskotancoch - tejto súťaže sme sa zúčastnili s dvomi disko choreografiami Spectrum a Girls a obidve sa vo svojej vekovej kategóri umiestnili na druhom mieste.

9.5.2015 - Saltare orbis Malacky - Z tejto súťaže si tanečná skupina ENDY odniesla dve ceny poroty za choreografie Bathory a Nákupná mánia.

V dňoch 29 až 30. 5 čaká tanečníkov súťaž Senecká dúha, na korej dúfam, že budeme pokračovať v našich úspechoch.

Choreografie pripravil Lukáš Jureňa, ďakujem všetkým tanečníkom za úspešnu reprezentáciu školy :)

Úspešný klavíristi

 Klavírné oddelenie druhý školský polrok 2014/2015 reprezentovalo ZUŠ Gbely na dvoch významných súťažiach.
       Dňa 16.4.2015 sa konal 15. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava 2015 v sólovej hre na klavíri. Umeleckým garantom tejto súťaže je pedagóg a hudobný skladateľ MgA. Stanislav Hochel. Žiaci boli rozdeleni podľa veku do 5. kategórií (celkom 158 súťažiacich). ZUŠ Gbely reprezentovala v 3. kategórii  Alexandra Macánková (ped. Mgr.art. L. Uhrincová) spolu s 41 ďalšími účastníkmi z rôzných krajov Slovenska (ZUŠ Košice, Poprad, Topoľčany, Dolný Kubín, Prešov, Bratislava,Senica, Nitra..). Členmi odbornej poroty boli pedagógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škol (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina). Porota hodnotila a zaraďovala súťažiacich do 3 pásiem (zlaté, strieborné, bronzové). Po výbornom umeleckom prednese skladieb P.I. Čajkovského (Apríl, Ročné doby op. 37a) a D. Kardoša (Bagately op.18 č.19,13,8) si Alexandra Macánková právom „vybojovala“ strieborné pásmo.
      Budúcí rok sa tešíme a pripravujeme na ďalší 16. ročník súťaže Schneiderova Trnava v štvorručnej hre na klavíri.

       O pár týždnov neskôr 5.5.2015 nás privítala Senica svojou už 3. regionálnou klavírnou súťažnou prehliadkou pre žiakov základných umeleckých škôl. Súťaž bola koncipována opäť podľa veku do 5 kategórií (celkom 61 účastníkov). Svoje skladby si na súťaž už niekolko mesiacov vopred pripravovali naše žiačky Gréta Filípková - 1. kategória (ped. Mgr.art. L.Uhrincová), Stela Velická - 1. kategória (ped. L. Gálová), Alexandra Vrbová - 2. kategória (ped. Mgr.art. L.Uhrincová), Tamara Ambrová, Natália Bolebruchová, Alexandra Macánková - 3. kategória (ped. Mgr.art. L. Uhrincová). Počas celého dňa sme mali možnosť si vypočuť kvalitné výkony aj ostatných súťažiacich prevážne zo ZUŠ Senica, Skalica, Holíč, Kúty, Sereď a Stupava.
       Odborná porota v zložení pedagógov Konzervatória Bratislava, ZUŠ Nitra a ZUŠ Hodonín hodnotila umelecké výkony súťažiacich opäť do 3 pásiem.
            1. kategória bronzové pásmo - Gréta Filípková a StelaVelická
    1.    2. kategória bronzové pásmo -  Alexandra Vrbová
    2.    3.kategória bronzové pásmo - Tamara Ambrová, Natália Bolebruchová
    3.    3.kategória strieborné pásmo  - Alexandra Macánková

       Nadobudnuté skúsenosti zo všetkých súťaží sú pre žiakov a ích pedagógov veľkým prínosom pre ďaľšie umelecké výkony.

                                                                                                                 Mgr. art. Lenka Uhrincová

Vyhlásenie prijímacích skúšok do ZUŠ

Základná umelecká škola, Čsl. Armády 1207,  908 45  Gbely

___________________________________________________________________________

 ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Čítať ďalej...

Beatforum 2014

Propozície na Beatforum 2014 nájdete TU.

ENDY úspešný v Senci 2014

1. miesto "červená čiapočka" / show dance, choreo: Mgr. Martina Kondllová /

2. miesto " do pralesa na banány " / show dance, choreo: Mgr. Martina Kondllová /

2. miesto " príbeh hračiek " / show dance, choreo: Mgr. Martina Kondllová /

3. miesto " čarodej z krajiny OZ " / show dance, choreo: Lukáš Jureňa


Gratulujeme tanečníkom :)

ENDY uspešný v Bojniciach

Tanečná skupina ENDY pod vedením Mgr. Šteflíkovej Martiny a Lukáša Jureňu sa dňa 11.4.2014 zúčastnila Festivalu moderného tanca v Bojniciach. Svojími skvelými výkonmi si vytancovali tieto umiestnenia : 

3. miesto show deti maska / Mgr. Martina Šteflíková /
3. miesto show deti príbeh hračiek / Mgr. Martina Šteflíková /
3. miesto show juniori čarodej z krajiny OZ / Lukáš Jureňa /
2. miesto malé choreografie paparazzi / Lukáš Jureňa /
2. miesto open dance retro / Mgr. Martina Šteflíková /
1. miesto disco dance mládež wake me up / Lukáš Jureňa / 
mimoriadna cena za extra talent : Lukáš jureňa

Stránka 2 z 3