User Login

Hodnotenie prospechu v 1.polroku 2020-2021

Vážení rodičia, žiaci, po prerokovaní a schválení pedagogickou radou „per rollam“ dňa 25.1. 2021 sme sa rozhodli, že klasifikácia za 1. polrok  prebehne v riadnom termíne. Klasifikácia je pre rodičov dostupná k nahliadnutiu na informačnom systéme našej školy – IZUŠ.

 

Forma hodnotenia.

Prospech žiaka sa pri polročnom hodnotení realizuje klasifikáciou známkou, alebo sú niektoré predmety hodnotené ako „absolvoval“.

 

Hudobný odbor:

Žiaci PŠ – absolvoval.

Hra na nástroji, hra z listu- známka

Hudobná náuka- známka

Obligátny nástroj- známka

Štvorručná hra, komorná hra, hra v súbore- absolvoval.

 

Výtvarný odbor:

Žiaci PŠ - absolvoval.

1/1r- 3/1.r : Kresba, maľba, dekoratívne činnosti, interpretácie a komunikácie výtvarného diela- známka.

                      Grafika- absolvoval.

4/1.r- 4/2.r.: Kresba, maľba, interpretácie a komunikácie výtvarného diela- známka.

                       Grafika, dekoratívna činnosť a modelovanie- absolvoval.

 

Tanečný odbor:

Žiaci PŠ- absolvoval

Tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, kreatívny tanec, džezový tanec- známka

Ľudový tanec- absolvoval.

 

Literárno-dramatický odbor:

Žiaci PŠ- absolvoval

Dramatická príprava, prednes- známka.

 

V Gbeloch dňa 28.1. 2021              Mgr. Magdaléna Rafaelisová DiS.art.- riaditeľka školy.