User Login

Ponúkame odbory

- Hudobný

- Tanečný

- Výtvarný

- Literárno-dramatický

Pobočky ZUŠ

- ZUŠ Gbely

- pobočka Petrova Ves

- pobočka Smolinské

- pobočka Letničie

 

Beatfórum Gbely

Každý rok poriadame celoslovenskú hudobno – tanečnú súťaž BEAT FÓRUM GBELY, ktorého poslaním je prezentácia práce základných umeleckých škôl, zviditeľnenie Gbelov a radosť z hudby a pohybu detí....

Vítame Vás na našej stránke

ENDY

Plenárna schôdza

Rada rodičov Občianskeho združenia: Rodičovské združenie pri ZUŠ Gbely UMENIE DEŤOM zvoláva v súlade so Stanovami OZ plenárnu schôdzu

 

Miesto:ZUŠ GBELY
Dátum:4.10.2023

Čas: 16.00 hod.

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Overovateľ zápisnice.
  3. Prezenčná listina – kandidatúra do orgánov OZ. 
  4. Kontrola uznesení plenárnej schôdze – 29.9.2022
  5. Správa o hospodárení za školský rok 2022/23.
  6. Návrh rozpočtu OZ na školský rok 2022/23.
  7. Voľby členov do orgánov OZ. 
  8. Diskusia.
  9. Prijaté uznesenia.

V prípade záujmu byť volený do orgánov OZ  - Rada rodičov a Revízna komisia, oznámte túto skutočnosť v termíne do 2.10.2023 vrátane s Vašim menom a priezviskom na emailovú adresu predsedu OZ:

bohuslavavasickova@ gmail.com

Podmienkou je Vaše členstvo v OZ, ktoré ste nadobudli zaplatením členského poplatku v minulom školskom roku 2022/2023.

 

 

V školskom roku 2023/2024 ZUŠ Gbely navštevuje 492 žiakov, ktorým sa venuje 18 pedagogických pracovníkov, o chod školy sa starajú 4 nepedagogickí zamestnanci.

Vyučovanie prebieha v 4 odboroch:

* hudobný - 126 žiakov
* tanečný - 223 žiakov
* výtvarný - 128 žiakov 
* literárno dramatický - 15


Riaditeľstvo ZUŠ Gbely :

hudobný odbor - 92 žiakov 
tanečný odbor - 206 žiakov
výtvarný odbor - 113 žiakov 
literárno dramatický odbor - 15


Elokované pracovisko Smolinské :

hudobný - 21
výtvarný - 12


Elokované pracovisko Petrova Ves :
hudobný - 13
tanečný - 15 / OZ / 
výtvarný - 6

 

Žiaci ZUŠ pod odborným vedením svojich pedagógov dosahujú výborné výsledky v rôznych hudobných, hereckých, tanečných a výtvarných súťažiach na celoslovenskej úrovni a v zahraničí. 


Pravidelným poriadaním koncertov, kvalitným kultúrnym programom ZUŠ Gbely obohacuje kultúrne akcie a spoločenské podujatia v meste Gbely a širokom okolí.