User Login

Ponúkame odbory

- Hudobný

- Tanečný

- Výtvarný

Pobočky ZUŠ

- ZUŠ Gbely

- pobočka Petrova Ves

- pobočka Smolinské

- pobočka Letničie

 

Beatfórum Gbely

Každý rok poriadame celoslovenskú hudobno – tanečnú súťaž BEAT FÓRUM GBELY, ktorého poslaním je prezentácia práce základných umeleckých škôl, zviditeľnenie Gbelov a radosť z hudby a pohybu detí....

Vítame Vás na našej stránke

 

Vážení rodičia, žiaci, v prvom rade by sme Vám chceli zaželať v novom roku 2021 veľa zdravia, šťastia, pohody a žiakom tiež veľa umeleckých úspechov.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku  bude od 11.1. 2021  naďalej  ZUŠ Gbely pokračovať  v dištančnom vzdelávaní. Ak sa situácia zlepší možno sa vyučovanie obnoví od 25.1. 2021. Nakoľko sa žiakom v ZŠ zmenil rozvrh, prosíme rodičov, aby kontaktovali triednych učiteľov ZUŠ, ak by táto zmena zasahovala do rozvrhu žiakom v rámci dištančného vzdelávania.

O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

Vedenie školy

______________________________________________________

 

 

V sekcii AKTUALITY nájdete VIANOČNÝ POZDRAV ZUŠ GBELY + VIANOČNÉ KONCERTY ONLINE. Prajeme Vám príjemné pozeranie.

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE 

 

OZNAM!!!

Na základe usmernenia Ministerstva školstva SR, prechádza vyučovanie v Základných umeleckých školách na dištančnú formu od 26.10.2020. Dištančné vyučovanie sa týka všetkých žiakov/ I. aj II. stupeň ZŠ/, vo všetkých odboroch. 

Bližšie informácie o priebehu vyučovania Vám poskytne Váš triedny učiteľ.

 

 

___________________________________________________

 POZOR ZMENA 

nakoľko od 24.10.2020 platí zákaz vychádzania, termín volieb sa presúva na iný termín. O termíne volieb Vás budeme včas informovať,  podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. 

Ďakujeme za pochopenie. 

Vážení rodičia,

v dňoch 26.-27.10.2020 v čase od 07:00 do 16:00 hod. sa na našej škole uskutočnia voľby do Rady školy za zástupcov rodičov.  Kvôli aktuálnej pandemickej situácii, sme nútení pristúpiť k nasledovnému postupu volieb:

1. Rodič pri hlavnom vchode do ZUŠ obdrží volebný lístok s 

    kandidátmi.

2. Zakrúžkuje maximálne 4 kandidátov.

3. Volebný lístok vhodí do pripravenej volebnej urny.

Touto cestou zároveň oslovujeme rodičov, ktorí chcú byť zapísaní na kandidátnej listine, aby túto skutočnosť oznámili najneskôr do 23.10.2020 do 14:00 hod. na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript..

Žiadame Vás, pristupujte k voľbám zodpovedne a nájdite si pár minút času na voľbu zástupcov rodičov. Voľby sú pre Vás dôležité, nakoľko Rada školy je poradným orgánom vo veci výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ.

 

__________________________________________________________

 

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva Slovenskej Republiky zo dňa 11.10.2020 sa s účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v Základných umeleckých školách.

Z tohto dôvodu naša škola pristupuje k následnej zmene vyučovania:

- hudobný odbor: Hodina speváckeho zboru sa ruší, vyučovanie hudobných náuk bude prebiehať dištančnou formou pomocou aplikácie ZOOM – bližšie informácie poskytne učiteľ hudobnej náuky. Tiež sa ruší vyučovanie dychového súboru a hudobných skupín.

- výtvarný odbor: Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou, učitelia výtvarného odboru zašlú žiakom tému, ktorú následne žiaci spracujú.

- tanečný odbor: Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou, učitelia tanečného odboru zašlú 1x do týždňa tanečnú väzbu + 1x do týždňa sa spoja so žiakmi cez aplikáciu ZOOM.

Individuálne vyučovanie prebieha podľa platných rozvrhov v ZUŠ Gbely.

Pokiaľ nepriaznivá situácia bude pretrvávať  dlhodobo, pristúpi naša škola k refundácii školného v druhom polroku šk. roka. Len pri kolektívnom vyučovaní!

 

POZOR! Tí, ktorí ste školné za prvý polrok ešte neuhradili, pripomíname, že úhradu treba bezodkladne vykonať, nakoľko školné bolo splatné k 30. septembru 2020. Pokiaľ školné nebude pripísané na účet školy do 16.10. 2020 /piatok/ budeme nútení pristúpiť k vylúčeniu žiaka zo štúdia v ZUŠ Gbely.

 

 ____________________________________________________________________________________

Organizácia vzdelávania v základnej umeleckej škole od 14.9.2020

POZOR - žiaci ktorí ešte neboli na vyučovaní, musia na prvú vyučovaciu hodinu priniesť zdravotný dotazník / ktorý nájdete v časti aktuality / - ak žiak neodovzdá dotazník nemôže sa zúčastniť vyučovania v ZUŠ Gbely. 

 

Individuálne vyučovanie (spev, hudobné nástroje.. ) - prebieha podľa rozvrhu od 7.9.2020 / pondelok / 

 

Kolektívne vyučovanie ( tanečný odbor, výtvarný odbor, LDO, hudobné náuky, hudobné skupiny, súbory ) - vyučovanie bude prebiehať podľa danného rozvrhu od 14.9.2020 / pondelok /.

 

Pokiaľ nebudeme mať pozitívny prípad, sme v zelenej fáze a platí pre nás nasledovné: 

 

- deti treba neustále nabádať, aby si pri vstupe do školy alebo triedy dezinfikovali ruky. 

- žiacia aj zamestnanci do budovy vstupujú všetci v rúškach po chodbách sa pohybujú len s nimi. 

- v triede sú rúška pre žiakov povinné. 

- pre deti si môže vojsť do budovy jeden rodič, ten musí mať prekryté horné dýchacie cesty, pri vchode si vydezinfikuje ruky a po prebratí dieťaťa urýchlene opustí priestor školy. 

- telocvičňa je do odovolania stále mimo prevádzky. 

 

Ďakujeme za pochopenie 

Riaditeľstvo ZUŠ Gbely 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

V školskom roku 2020/2021 ZUŠ Gbely navštevuje 420 žiakov, ktorým sa venuje 19 pedagogických pracovníkov, o chod školy sa starajú 4 nepedagogickí zamestnanci.

Vyučovanie prebieha v 4 odboroch:

* hudobný - 111 žiakov
* tanečný - 190 žiakov
* výtvarný - 111 žiakov 
* literárno dramatický - 8


Riaditeľstvo ZUŠ Gbely :

hudobný odbor - 78 žiakov 
tanečný odbor - 179 žiakov
výtvarný odbor - 99 žiakov 
literárno dramatický odbor - 8

Elokované pracovisko Letničie :

výtvarný - 7


Elokované pracovisko Smolinské :

hudobný - 18


Elokované pracovisko Petrova Ves :
hudobný - 14
tanečný - 9
výtvarný - 8

 

Žiaci ZUŠ pod odborným vedením svojich pedagógov dosahujú výborné výsledky v rôznych hudobných, speváckych, tanečných a výtvarných súťažiach na celoslovenskej úrovni. 
Kultúrny život v meste a obciach pravidelným poriadaním koncertov, kvalitným kultúrnym programom obohacujú akcie a spoločenské podujatia.